คอร์ส เคมี ม.5 เทอม 1+2

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน

ลดราคาพิเศษ เฉพาะน้องที่สมัครภายในเวลาที่กำหนด

แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

“เนื้อหาเคมีม.5 เทอม 1
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.5 เทอม 1
โดยจะมีเนื้อหาประยุกต์คำนวณเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• แก๊สและสมบัติของแก๊ส
– สมบัติของแก๊ส
– สรุปทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส
– ความดันรวม
– การแพร่ของแก๊ส
– ทฤษฎีจลน์
• อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
– ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
– ชนิดของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
– การคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
– ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
– พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
– ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• สมดุลเคมี
– การเกิดสมดุล
– การรบกวนสมดุล
– ค่าคงที่ของสมดุล
– การรบกวนความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิ กับ ค่าคงที่สมดุล
– ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
– ค่าคงที่ของการละลาย
– สมดุลเคมีในอุตสาหกรรม
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 1″

รายละเอียดคอร์ส :

“เนื้อหาเคมีม.5 เทอม 2
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.5 เทอม 2
โดยจะมีเนื้อหาประยุกต์คำนวณเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• กรดเบส
– ชนิดของกรดเบส
– การจำแนกชนิดของกรดเบส
– ทฤษฎีของกรดเบส
– ค่าคงที่ของสมดุลที่เกี่ยวข้องกับกรดเบส
– การคำนวณค่า pH pOH [H+] [OH-]
– การคำนวณกรดเบส
• ไฟฟ้าเคมี
– ทบทวนเรื่องเลขออกซิเดชัน
– ศัพท์ที่ควรรู้จัก
– เปรียบเทียบความสามารถในการรับ-จ่าย
– สมการรีดอกซ์
– ดุลสมการรีดอกซ์
– เซลไฟฟ้าเคมี
– เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 2″

รีวิวคะแนนเคมี
รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

สมัคร ติวฟรีเคมี Midterm กับ TOP IN ONE DAY

X