คอร์ส เคมี ม.4 เทอม 1+2

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน

ลดราคาพิเศษ เฉพาะน้องที่สมัครภายในเวลาที่กำหนด

แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

“เนื้อหาเคมีม.4 เทอม 1
จะมีเนื้อหาบรรยายเป็นหลักสำคัญดังนี้
• ความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี
– อุปกรณ์ที่ควรรู้จัก
– ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
– การวัดปริมาตร
– เลขนัยสำคัญ
– หน่วยวัด
– แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
– วิธีทางวิทยาศาสตร์
• โครงสร้างอะตอม
– แบบจำลองอะตอมดอลตัน
– แบบจำลองอะตอมทอมสัน
– แบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ด
– แบบจำลองอะตอมของโบว์
– แบบจำลองอะตอมกลุ่มหมอก
• ธาตุและตารางธาตุ
– สมบัติทั่วไปของตารางธาตุ
– 3 พลังงานหลักที่ต้องรู้จัก
– เลขออกซิเดชัน
– สมบัติของสารประกอบ
– สมบัติของธาตุ A
– สมบัติของธาตุทรานซิชัน
– ธาตุกัมมันตรังสี
• พันธะเคมี
– การเกิดพันธะเคมี
– พันธะโลหะ
– พันธะไอออนิก
– พันธะโคเวเลนต์
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.4 เทอม 1

รายละเอียดคอร์ส :

“เนื้อหาเคมีม.4 เทอม 2
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.4 เทอม 2
โดยจะมีเนื้อหาพื้นฐานคำนวณเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• โมลและสูตรเคมี
– ศัพท์ที่ควรรู้จัก
– การใช้สูตรและแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
– มวลอะตอมเฉลี่ย
– กฏทรงมวล
– ร้อยละโดยมวล
– สูตรอย่างง่าย
• สารละลาย
– ชนิดความเข้มข้นของสารละลาย
– การหาความเข้มข้นของไอออน
– การเตรียมสารละลาย
– ปรับแปลงหน่วยความเข้มข้น
– การเตรียมความเข้มข้นจากสารละลาย
– สมบัติบางประการของสารละลาย
• ปริมาณสารสัมพันธ์
– การรวมสมการเคมี
– ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส
– การคำนวณสมการเคมี
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.4 เทอม 2″

รีวิวคะแนนเคมี
รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK